Általános szerződési feltételek (ászf)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Marketool Kft. (1027 Budapest, Medve u. 16., 2.em., 2.aj., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-737136, adószám: 13475288-2-41) az alábbi két főrészt foglalja magában:

  • A. rész: a Marketool Kft. és a Weboldal használói közötti jogviszonyra alkalmazandóak.
  • B. rész: a Marketool Kft. és Megrendelők (Vevők) közötti jogviszonyra alkalmazandóak.

A. HASZNÁLATI FELTÉTELEK

1. Felhasználók

„Felhasználó”-nak minősül mindenki, aki felkeresi és böngészi a www.marketool.hu weboldalt.

2. Hozzáférés a Weboldalhoz, a Weboldalon elhelyezett információk

A Marketool Kft. törekszik arra, hogy a Weboldal folyamatosan hozzáférhető legyen, valamint a hibamentes adatátvitel biztosítására a Weboldalon. Minden igyekezete ellenére a Marketool Kft. nem tud teljes garanciát vállalni e tekintetben. Így időről időre előfordulhat, hogy a Weboldal nem érhető el, illetve korlátozottan hozzáférhető tervezett vagy váratlan szüneteltetés, karbantartás, frissítés, valamint új funkciók, szolgáltatások beindítása és hasonló tényezők miatt. A Marketool Kft. törekszik a hozzáférést korlátozó körülmények kizárására.

A Marktool Kft. elkötelezett a Weboldal információinak naprakész és pontos vezetésében, de nem tud szavatosságot vállalni az információk teljességéért, pontosságáért és hatályosságáért. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Weboldal információi, különösen az árak és a termékek szállítási lehetőségei folyamatosan változhatnak. Ezért a Marketool Kft. nem vállal felelősséget a Weboldal hibátlan működéséért és a Weboldal információinak teljességéért, pontosságáért és hatályosságáért. Továbbá a Marketool Kft. nem vállal felelősséget a Weboldal használata során terjedő számítógépes vírusok, férgek, és kártékony szoftverek okozta károkért és zavarokért.

A Weboldalon más weboldalakra és a Weboldalon kívüli információforrásokra irányuló linkek is találhatóak. Marketool Kft. nem felelős ezen külső felületek elérhetőségéért, sem azok adattartalmáért.

3. Személyes adatok védelme

A Marketool Kft. a Weboldal üzemeltetőjeként vállalja, hogy a Weboldallal kapcsolatos tevékenysége során felmerülő személyes adatkezelést a jelen érvényes jogszabályoknak megfelelően kezeli. Felhasználó az adatvédelem részleteiről a www./marketool.hu/adatvedelem linken tájékozódhat.

4. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A Weboldal kialakításához és szerkezetéhez, tartalmához kapcsolódó valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog a Marketool Kft., vagy harmadik személy tulajdonát képezi. A jelen Webshop ÁSZF nem értelmezhető szerzői jogok, védjegyek, dizájn, know-how, illetve egyéb regisztrált vagy nem regisztrált szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházásaként vagy ingyenes átadásaként.

5. Érvénytelenség

Amennyiben bíróság a jelen ÁSZF bármely rendelkezését jogszabályba ütközőnek, vagy egyébként érvénytelennek, illetve bírósági úton ki nem kényszeríthetőnek minősítené, a fennmaradó rendelkezések továbbra is hatályban maradnak feltéve, hogy azok megfelelően tükrözik a felek szerződési szándékait. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéseket csak olyan mértékben lehet módosítani, helyettesíteni vagy korlátozni, amely az érvényesség és kikényszeríthetővé tételükhöz szükséges.

6. Módosítások

Marketool Kft. fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor módosítsa, ideértve a jelen Webshop ÁSZF-et is. Ha a Sandvik módosítja a jelen Webshop ÁSZF-et, a Felhasználónak el kell fogadnia a módosításokat ahhoz, hogy a Weboldal folytatólagos használatához hozzáférést szerezzen.

B. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Jelen rész a Marketool Kft., mint „Szállító” és mindazon üzleti partnerre (továbbiakban „Megrendelő”) vonatkozik, akiknek a Szállító terméket értékesít és/vagy a termékhez kapcsolódó szolgáltatást végez, valamint egyéb szolgáltatást végez. Jelen rész a Szállító és Megrendelő között létrejövő Szerződések elválaszthatatlan részének minősül, függetlenül a Szerződés létrejöttének formájától.

1. Bevezetés

A felek a Szerződést egységes okiratba foglaltan, vagy Megrendelői megrendeléssel és annak visszaigazolásával, vagy Szállítói ajánlattal és annak visszaigazolásával hozhatnak létre. Előbbi esetben a Szerződés aláírásával, utóbbi esetben a visszaigazolással az ÁSZF a megállapodás elválaszthatatlan részévé válik. A Szállító az ajánlatban/visszaigazolásban tájékoztatja a Megrendelőt az ÁSZF internetes elérési útvonaláról, vagy papír formátumban bocsátja azt a Megrendelő rendelkezésére.

Az ÁSZF Megrendelő által javasolt módosítása, az ÁSZF-től eltérő, azt kiegészítő, vagy módosító nyilatkozat csak akkor kötelező a Szállítóra, ha ezt a Szállító írásban visszaigazolta. Ráutaló magatartással az ÁSZF nem módosítható, tehát a Szállító által nem kifogásolt módosítási javaslat nem jelenti a javaslat elfogadását. A Megrendelő saját üzleti feltételei a Szállító által el nem fogadottnak tekintendők.

A Szállító az ÁSZF-et a Megrendelő értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a Megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 7 napon belül ezt írásban jelezni a Szállítónak. A módosítást el nem fogadó Megrendelővel a folyamatban levő megrendelések teljesítéséig a módosítást megelőző ÁSZF rendelkezései érvényesek.

Amennyiben a megrendelés/ajánlat az eredetihez képest eltérő feltételekkel került visszaigazolásra, akkor ez új ajánlatnak minősül, így Szerződés nem jön létre. A megrendelés visszaigazolására, az abban írt mennyiségre, árra vagy szállítási határidőre a Megrendelő 48 órán belül tehet észrevételt, illetve állhat el írásban a megrendeléstől.

Szerződés, illetve bármiféle megállapodás csak levélben vagy elektronikus úton történhet. Levélben vagy elektronikus úton történhet a Szerződés, illetve megállapodás módosítása is. A megrendelés szóbeli elfogadása, nem minősül Szerződésnek, arra a felek jogot nem alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

2. Szállítás

A szállítási feltételek elfogadása után a szerződés napján érvényes INCOTERMS alapján kell azokat értelmezni. Ellenkező szállítási feltételek hiányában a „DDP” paritás kerül alkalmazásra.

3. Ellenőrzés, reklamáció

Ellenkező megállapodás hiányában – a Szerződés megkötése után, a Megrendelő által igényelt bármely tesztelés, ellenőrzés vagy dokumentáció a Megrendelő költségére történik.

Ha a teljesítés helye a Szállító telephelye, a Termék átadás-átvételénél a felek képviselői működnek közre.

Ha a teljesítés helye nem a Szállító telephelye, a Szállítót az általa megbízott fuvarozó képviseli, de a Szállító ettől függetlenül jogosult ilyen esetben is képviselője útján a termék átadás-átvételénél jelen lenni és közreműködni.

Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő köteles a Terméket mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni. A mennyiségi és minőségi szempontból kifogástalan szállítmány szállítólevelén/CMR fuvarlevelén a Megrendelő e körülményt köteles cégszerű aláírással ellátva elismerni (teljesítési igazolás). A szállítmány mennyiségi hiánya vagy minőségi hibája esetén a Megrendelő e tényt köteles haladéktalanul írásban közölni, szavatossági/jótállási igényének egyidejű megjelölésével.

Ha a Terméket megbízott fuvarozó szállította ki, akkor a Szállító által aláírt szállítólevél és a megbízott fuvarozó által kiállított átvételi igazolás jelenti a teljesítési igazolást.

Egyedi gyártású termékek esetében a Megrendelő a megrendelésben feltüntetett mennyiségtől +/- irányban, legfeljebb 10 % mértékű eltérést tolerálni köteles.

Az átvételt követően a Megrendelő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely szemrevételezéssel, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. A Megrendelőnek a Termék átvétele után legfeljebb 10 munkanappal értesítenie kell a Szállítót a termékekkel kapcsolatban felmerülő esetleges hibákról, hiányosságokról. A Szállító nem vállal felelősséget azon károkért, melyek abból származtak, hogy a Megrendelő értesítési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tett eleget. A reklamációt írásban kell bejelenteni, mely tartalmazza a hibás Termék megjelölését, valamint a hiba pontos leírását a bizonyítékokkal együtt.

A Szállító nem vállalja azon károk megtérítését (pl. leszerelés, összeszerelés vagy feldolgozás költségeit), melyek azért merültek fel, mert a Megrendelő a Terméket annak ellenére használta fel, hogy a hiba észlelhető volt.

A Szállító a reklamáció kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról. Kivételt képez, ha a műszaki reklamáció elbírálásához a termék bevizsgálására van szükség. Ebben az esetben a Szállító a terméket késedelem nélkül visszaküldi a gyártóhoz.

Amennyiben a Szállító, vagy az előbb írtak szerint a gyártó a hibáért való felelősségét nem ismeri el, 1.000.000,-Ft összeget meghaladó kárigény esetén a bírósági igényérvényesítés előtt kötelesek igénybe venni egy nemzetközileg elismert minőségellenőrzési intézetet az ügy kivizsgálására. A vizsgálat költségeit annak tartama alatt az igényt támasztó fél előlegezi, de a felek a vizsgálat végeredménye arányában viselik.

A vizsgálat eredménye nem köti a feleket.

4. Visszáru

Megrendelő a visszavásárlás gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát, számláját és az érintett standard Terméket legfeljebb a Termék átvételét követő 5 hónapon belül jogosult megküldeni a Szállítónak. Nem minősül a visszavásárlási jog gyakorlásának, ha a Termék határidőben nem érkezik meg fizikailag a Szállítóhoz. Ezt követően a visszárut a Szállító nem köteles elfogadni.

Egyedi gyártású Terméket visszáruzni nem tudunk.

A visszárut a Szállító tételesen, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi.

A Terméket a Szállító vissza szállítja a gyártóhoz, aki az alábbi körülményeket ellenőrzi:

  • dobozolt Termék esetében csak bontatlan doboz kerülhet visszaadásra,
  • sérült, hiányos-e a Termék
  • be volt már szerelve, esetleg használva a Termék

A gyártó fenti ellenőrzések alapján a visszárut jogosnak tartja vagy elutasítja.

A Szállító a gyártó által is jogosnak tartott visszárut tudja pénzügyileg rendezni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ez a folyamat akár 30 napot is igénybe vehet.

A termék értékesítését követő 30 naptári napon belül a visszáru visszavétele az eredeti vásárlási árhoz képest 10 %-kal csökkentett áron történik, ezt követően pedig 20 %-kal csökkentett áron. Az árkülönbség fedezi a külföldi raktárba való visszaküldés költségét is.

5. Szállítási idő

Amennyiben egy szállítási idő bizonyos időtartamként kerül meghatározásra, az időszak a szerződés napján kezdődik. Rész- és előszállítás megengedett.

6. Szállítási késedelem

A Szállító teljesítési késedelembe esik, ha a Szerződésben rögzített határidőben a Terméket a Megrendelőnek nem adja át. Késedelem esetén a Megrendelő akkor jogosult elállni a Szerződéstől, ha

  • a Szerződés megkötése előtt tájékoztatta a Szállítót arról, hogy a határidőben – és nem később – való teljesítéshez különös méltánylást érdemlő érdeke fűződik, vagy ha
  • a késedelem tartama a 60 napot meghaladja.

7. Átvételi késedelem

Amennyiben a Megrendelő a Terméket a teljesítési határidő után 14 naptári napon belül nem veszi át és késedelmének okát nem igazolja, a Megrendelő a Szerződés teljesítését többé nem követelheti, a Szállító pedig minden külön értesítés nélkül jogosult a terméket harmadik személy részére értékesíteni. 14 napon túli felelős őrzés esetében a Termék nettó vételára 0,25 %-nak megfelelő napi őrzési díj kerül felszámításra.

8. Fizetési késedelem

A vételárat a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetetési módon és határidőben köteles kiegyenlíteni, ha a Szerződés másként nem rendelkezik, a megállapodott ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t. A fizetés azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a számla összege készpénzben átadásra került, vagy a Szállító bankszámláján jóváírása került. A fizetéssel kapcsolatos valamennyi bankköltség a Megrendelőt terheli.

Fizetési késedelem alkalmával forinttartozás esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot, idegen pénznemben meghatározott tartozás esetében az tárgyhavi EURLIBOR kamatmérték 3 %-kal növelt összegével azonos késedelmi kamatot kell felszámítani. A fizetett összeget a Szállító a követelése érvényesítésével felmerült költségeire 30 napot meghaladó késedelem esetében ideértve fizetési felszólításonként 5.000,-Ft adminisztrációs díjat, az ügyvédi munkadíjat, követeléskezelő díját, a kamatra, végül a tőkére jogosult felszámolni.

A Megrendelő fizetési késedelme időtartamára a Szállító jogosult a Megrendelővel szemben a további szállításokat felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. A felfüggesztés tényéről a Megrendelőt írásban kell tájékoztatni. A Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog, előrefizetés, kezességvállalás, stb.) adásához kötheti. Ugyanezek a jogosítványok illetik meg a Szállítót, ha a Megrendelő ellen végelszámolási, csőd- vagy felszámolási kérelmet terjesztenek elő, vagy olyan körülmény válik ismertté, amely a Megrendelő fizetőképességét, vagy a Szerződés teljesítését veszélyezteti. Ha az említett körülmények 30 napon túlmenően is fennállnak, a Szállító jogosult a Szerződéstől elállni.

A Megrendelő a vételártartozását csak abban az esetben számíthatja be a Szállítóval szemben fennálló egyéb követelésébe, ha a felek erről írásban megállapodtak.

Formai vagy tartalmi számlareklamáció csak írásban érvényes, a számlán feltüntetett fizetési határidőn, de legfeljebb a számla kézhezvételét követő 8 napon belül. Ezt követően reklamáció esetén számlát a Szállító csak akkor köteles korrigálni, ha a számla a Számviteli Törvény rendelkezéseinek nem felel meg. A késedelmi kamat és egyéb jogkövetkezmények azonban ebben az esetben is jár az eredeti fizetési határidőtől kezdődően.

9. Szavatosság

A szavatosság keretében a Szállító garantálja, hogy amennyiben a Termék elromlik, vagy üzemelésre részben vagy egészben alkalmatlanná válik a garanciális periódus alatt bizonyíthatóan a kárveszély átszállása előtti okból, jelesül hibás tervezés, helytelen anyagok használata, vagy helytelen gyártás illetve megmunkálási műveletek következtében, akkor a saját költségén a hibát elhárítja. A Szállító saját hatáskörben dönt ennek módjáról, mely történhet kicseréléssel, kijavítással, vagy az ár csökkentésével a hiba arányában.

A Szállító ennek megfelelően viseli a szükséges szállítási költségeket, viszont a szétszerelési, telepítési vagy feldolgozási költségeket nem, kivéve, ha erről eltérő megállapodás születik.

A Szállító nem felelős Termékeknek a garanciális periódusban vagy az után előálló meghibásodása miatti közvetlen vagy közvetett kárért illetve veszteségért (pl. termeléskiesés, alapanyag veszteség). A Szállító felelősségének korlátozása nem alkalmazható, amennyiben a Szállító súlyos gondatlansággal vádolható.

Szállító a termékei minőségéért 12 hónapos szavatosságot vállal, amennyiben eseti megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik. A szavatosság a szállítás napján kezdődik.

A szavatosság nem terjed ki, ha a meghibásodást a következő körülmények okozzák:

– természetes elhasználódás, kopás,
– szakszerűtlen működtetés, illetve nem rendeltetésszerű felhasználás (különösen a mértéken felüli igénybevétel, alkalmatlan üzemi környezet, mechanikai sérülések, idegen beavatkozás, stb.),
– a Megrendelő nem biztosítja a lehetőséget a javításhoz és/vagy alkatrészcseréhez,
– a Megrendelő vagy harmadik személy a Szállító előzetes engedélye nélkül hajt végre változtatásokat vagy karbantartási munkákat,
– a Termék tulajdonságai csak jelentéktelen mértékben térnek el a Szerződésben, vagy a jogszabályokban előírt értéktől, illetve ha a Termék tulajdonságai a felhasználhatóságot csak jelentéktelen mértékben korlátozzák.

Ha a Szállító a hibásként beküldött terméket, annak megvizsgálása nélkül újra cseréli ki, ez nem minősül a felelősség, a hibás teljesítés beismerésének.

A szavatossági igény teljesítését a Szállító jogosult megtagadni, amíg a Megrendelő fizetési késedelemben van. A Megrendelő csak abban az esetben jogosult a hibát maga vagy harmadik személy által elhárítani, ha az eset sürgőssége az üzembiztonságot fenyegeti, vagy ha a hiba elhárításában a Szállító indokolatlanul késlekedik.

Amennyiben a Szerződés így rendelkezik, a Megrendelő a garanciális periódus alatt köteles Szervizkönyvet vezetni, melybe a Termékkel kapcsolatos legfontosabb eseményeket folyamatosan és késedelem nélkül be kell jegyezni, így pl. a meghibásodások dátumát és leírását, szerviz kiszállások, alkatrészcsere, karbantartási munkák, sérülések. A Megrendelő köteles értesíteni a Szállítót a garanciális periódus alatt bekövetkező meghibásodásról a meghibásodás észlelésének dátumától számított 48 órán belül (kizárólag a munkanapokat ideértve) a Szervizkönyv vonatkozó bejegyzéseinek megküldésével. Az értesítésnek tartalmaznia kell a meghibásodás dátumát és részleteit, bizonyítékait, valamint a felmerülés körülményeit.

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A független szállító fuvarozó által végzett szállítás alatt fellépő rongálásból eredő hibákat érintő követelésekkel közvetlenül a szállítóhoz fuvarozóhoz kell fordulni a szállítási feltételekkel összhangban.

10. Felelősség alóli mentesülés alapja (force majeure)

Felek nem felelősek szerződéses kötelezettségeik részben vagy egészben történő megszegéséért, ha az vis maior következménye. A vis maior események meghatározására a Magyarországon kialakult bírói gyakorlat az irányadó, jelesül olyan események tartoznak ide, amelyek a Szerződés megkötése után következnek be, előre nem láthatóak, mindkét fél érdekkörén kívül állók, Felek által nem előzhetőek meg és nem háríthatóak el. Vis major esemény különösen, de nem kizárólag a Szerződés teljesítését akadályozó, vagy kizáró háború, zavargás, sztrájk, súlyos balesetek, természeti és környezeti katasztrófák, áramkimaradás, tűz, robbanás, áradás, járvány, terrorcselekmény, a szállítási utak blokádja, nagymértékű operációs leállás, vagy nagymértékű selejtgyártás valamelyik fél részéről, vagy nem kielégítő teljesítmény egy beszállító részéről a fent említett körülményből fakadóan, stb.

Ha a vis maior esemény időtartama nem haladja meg a 14 napot, akkor a szerződés hatályában fennmarad, de a teljesítési határidők automatikusan kitolódnak a vis maior esemény időtartamával. Ennél hosszabb vis maior esetében mindkét fél jogosult a szerződés felmondására.

A vis maior esemény kezdetéről és végéről az érintett fél köteles a másik felet késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül e-mailen értesíteni. Az értesítés elmulasztása esetén az érintett fél nem hivatkozhat a vis maior eseményre.

11. Harmadik fél jogainak megsértése, iparjogvédelem

Amennyiben a Termékek a Megrendelő által benyújtott rajzoknak, modelleknek vagy egyéb mintáknak, illetve az általa biztosított elemzési előírásnak és más előírásnak alapján megrendelésre készülnek, a Megrendelő kártalanítja a Szállítót a harmadik felek jogainak – úgy, mint szabadalmak, minták vagy védjegyek – bárminemű megsértéséért. A Szállító nem köteles vizsgálni, hogy harmadik személy oltalmi joga a megrendeléssel érintett termékre kiterjed-e. Az ilyen jogok megsértéséből eredő felelősség alól a Megrendelő mentesíti és kártalanítja a Szállítót.

A Megrendelő a Szállító nevét, vagy a Szállító azonosítására szolgáló céglogóját csak a Szállító írásbeli jóváhagyása esetén, visszavonásig jogosult referencialistáján vagy egyéb dokumentumain feltüntetni.

12. Rajzok és műszaki dokumentáció

A bármelyik fél által a másik fél részére biztosított összes rajz és műszaki dokumentáció az előbbi fél tulajdonát képezi, és az azt átvevő félnek a célnak megfelelően kell használnia, nem sokszorosíthatja, illetve nem továbbíthatja harmadik fél felé.

A Termék ismertetője, gépkönyve, kezelési útmutatója, leírása magyar nyelvű.

13. Tulajdonjog fenntartása

A termék vételárának és a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült mellékköltségek teljes összegű kifizetéséig a Szállító fenntartja a tulajdonjogát a Terméken. A fizetési kötelezettségei teljesítéséig a Megrendelő a Terméket nem értékesítheti tovább, nem adhatja biztosítékul, nem kötheti le fedezetül, ellenben a Megrendelőnél raktáron meglévő Termékeken a Szállítót kézizálogjog illeti meg, ennek alapján jogosult a Termékek kiadását követelni a Megrendelőtől és a Terméket elszállítani. A Szállító bármikor, egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a tulajdonjog fenntartására vonatkozó jogától elállni.

30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szállító a terméket eredeti állapotában visszakövetelheti, a Megrendelő pedig köteles 48 órán belül visszaadni. A visszaadás késedelme esetén a Megrendelő késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelem minden megkezdett naptári napjára a Termék értékének 1 %-a.

Amennyiben a visszakövetelés időpontjában a Megrendelő a Terméket már megmunkálta, beépítette, más dologgal kombinálta, a keletkezett dologegyesülésre is vonatkozik a tulajdonjog fenntartása akként, hogy azon közös tulajdon keletkezik az értékek arányában, és a Megrendelő köteles megőrizni azt a tulajdonjog fenntartás ideje alatt. Amennyiben a visszakövetelés időpontja előtt, vagy azt követően a Megrendelő a Terméket harmadik személynek eladja, úgy a Megrendelő a harmadik személlyel szembeni vételár követeléséből ezennel, külön jognyilatkozat nélkül a Szállítóra engedményezi a Szállító felé fennálló vételártartozásnak megfelelő összeget. Az engedményezés tényét a Szállító elfogadja, amennyiben a megrendelés visszaigazolásától számított 48 órán belül ez ellen kifogást nem emel. Megrendelő jogosult és köteles a harmadik személy vevőt értesíteni arról, hogy a vételár Szállítót illető részét közvetlenül Szállító részére köteles megfizetni.

14. Kézbesítési vélelem

A felek a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat a másik fél cégjegyzékbe bejegyzett székhelyére, vagy egyébként írásban megállapodott címére vagy email címre kell küldeniük. Amennyiben a címzett székhelyéről, írásban megállapodott címéről a tértivevényes levél „nem kereste” vagy „elköltözött” vagy „a cím elégtelen” vagy „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a levelet a postai visszaküldés dátumát követő napon kézbesítettnek kell tekinteni.

15. Adatkezelés

A Szállító adatkezelőként vállalja, hogy kereskedelmi tevékenysége során a személyes adatkezelést a jelen érvényes jogszabályoknak megfelelően kezeli. Megrendelő az adatvédelem részleteiről a www./marketool.hu/adatvedelem linken tájékozódhat.

Bár a Szállító a célkitűzése szerint üzleti felhasználóknak értékesít, elkerülhetetlen, hogy ezen üzleti felhasználók érdekében eljáró természetes személyek („Érintett”) bizonyos személyes adatait is kezelje.

Személyes adat az Avtv. szerint: ”az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés”. Személyes adat például az ügyvezető, munkavállaló vagy a cég kapcsolattartójának neve, címe, végzettségére és képességeire vonatkozó információk, privát telefonszáma és e-mail címe. A személyesnek nem minősülő adat szabadon felhasználható.

16. Engedményezés

A felek a jelen ÁSZF-ből, illetve a Szállítási Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik személyre csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatják át. Kivételt képez ez alól a Szállítónak az a joga, hogy bármely követelését a tulajdonosi körére, valamint vételár-, illetve számlakövetelését bármely harmadik személyre átruházza.

17. Érvényes jogszabály

A megrendelésben és visszaigazolásban, a Szállítási Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Bécsi Vételi Egyezmény szabályait nem lehet alkalmazni.

Ha az ÁSZF valamelyik kikötése jogszabályellenes, úgy az nem teszi az egész ÁSZF-et érvénytelenné, hanem a jogellenes kikötés helyébe a vonatkozó jogszabályok rendelkezései lépnek.

18. Vitás kérdések

A felek kötelesek megkísérelni a közöttük felmerült vitás kérdések békés rendezését. Ennek keretében a sérelmet szenvedett fél köteles álláspontját és annak bizonyítékait, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerült igényét a másik féllel írásban közölni. A sérelmet szenvedett fél csak akkor fordulhat a bírósághoz, ha az említett előzetes egyeztető eljárás a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre.

A Szállító nem köteles előzetes egyeztető eljárás lefolyatására számlakövetelés vonatkozásában.

A Felek között a jogvita eldöntésére a Szállító székhelye szerinti bíróság az illetékes (alávetéses illetékesség).

19. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF 2023.08.31.-én lép hatályba, és a visszavonásig érvényes.